Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí, kterými jsou nejen pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany, ale také zaměstnanci ústavů či soudci, je chápáno jako jedna z klíčových aktivit, která může v rámci transformace systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny zlepšit kvalitu péče právě o tyto skupiny osob. V příspěvcích je nastíněn například význam celoživotního vzdělávání zainteresovaných subjektů nebo srovnání teoretického a legislativního rámce v konfrontaci s dosavadní praxí.

Je spoustu témat, ve kterých je třeba lidi v systému péče o ohrožené děti vzdělávat

Mgr. Jindřich Racek

3.1.2013

Autor v příspěvku popisuje například to, na jaké oblasti by se mělo vzdělávání pracovníků, kteří se účastní sociálně - právní ochrany dítěte, zaměřit. Podle autora bude třeba, aby pracovníci OSPOD byli kvalitně vyškoleni, jak vyhodnocovat potřeby dítěte v oblasti zdraví, učení, emočního vývoje, chování či rodinných nebo sociálních vztahů.

Oponentní komentář k textu - PhDr. Drahomíra Pavlíková

Oponentní komentář k textu - Mgr. Martin Ježek

Význam celoživotního vzdělávání v profesích pracujících s ohroženými dětmi

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD. a Mgr. Terezie Pemová

3.1.2013

Jak již samotný název příspěvku napovídá, autoři se v předkládaném textu zamýšlí nad významem celoživotního vzdělávání v profesích pracujících s ohroženými dětmi. Podle autorů je formalizovaný systém cloživotního vzdělávání zcela nezbytným tam, kde profesionál přichází do kontaktu s lidmi, které hodnotí, posuzuje nebo je jakýmkoli způsobem ovlivňuje.

Oponentní komentář k textu - Mgr. Monika Havlíčková

Oponentní komentář k textu - PaedDr. Marie Vorlová

Diskutujte k tématu Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

Podpora rodiny a služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Téma je pojato ve smyslu transformace současného systému péče o ohrožené děti, proto většina příspěvků pojednává o službách na podporu rodiny a zachování dítěte v rodině nebo jeho návratu do ní. V příspěvcích se dočtete nejen o teoretickém vymezení služeb a současné praxi, ale také o tom, co nového přinese v této oblasti novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která bude účinná od ledna příštího roku. V příspěvcích je rovněž zmíněna kvalita a dostupnost služeb.

Diskutujte k tématu Podpora rodiny a služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Rodičovská zodpovědnost

Otázka rodičovské zodpovědnosti je uchopena z hlediska dětí a jejich práva "mít rodiče a být s nimi". Rodičovskou zodpovědnost je třeba respektovat a zohledňovat ji ve všech situacích, do kterých se ohrožená rodina nebo dítě dostávají, např. sanace rodiny, umístění dítěte do ústavní péče, pěstounské péče, atd. Na druhé straně je třeba zvažovat i ostatní dětská práva  - bezpečí, péči, vazby, příznivý vývoj, stabilitu prostředí, apod. V našich současných podmínkách je rodičovská zodpovědnost často diskutovaným tématem.

Diskutujte k tématu Rodičovská zodpovědnost

Rodičovské konflikty

Dalším tématem jsou rodičovské konflikty. Ty se v posledních letech staly významným úkolem práce s ohroženými dětmi a rodinami. Spolu s vysokým počtem rozvodů a dalšími společenskými změnami se tento problém týká stále většího počtu dětí, jejichž traumatizace rodičovskými konflikty vedla dokonce k zahrnutí těchto dětí do výčtu dětí, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana. V České republice není nastavena mezioborová spolupráce a chybí odborné služby pro pomoc rodinám a dětem ohroženým rodičovským konfliktem.

Diskutujte k tématu Rodičovské konflikty (2)

Péče o děti do 3 let

V pořadí třetí téma je zaměřeno na podmínky péče o děti do tří let. Jedná se o nejzranitelnější skupinu dětí z hlediska závislosti na péči druhých osob, vyhodnocování jejich potřeb a rozhodování o jejich nejlepším zájmu. Téma se dotýká problematiky ústavní péče o děti do tří let a jejích důsledků na další vývoj dítěte. Téma též reaguje na aktuální celospolečenskou diskuzi, která se týká transformace a následného rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let. Jejich funkci by po roce 2013 měli plnit profesionální pěstouni.

Diskutujte k tématu Péče o děti do 3 let (2)

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.