Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí, kterými jsou nejen pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany, ale také zaměstnanci ústavů či soudci, je chápáno jako jedna z klíčových aktivit, která může v rámci transformace systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny zlepšit kvalitu péče právě o tyto skupiny osob. V příspěvcích je nastíněn například význam celoživotního vzdělávání zainteresovaných subjektů nebo srovnání teoretického a legislativního rámce v konfrontaci s dosavadní praxí.

Diskutujte k tématu Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

Podpora rodiny a služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Téma je pojato ve smyslu transformace současného systému péče o ohrožené děti, proto většina příspěvků pojednává o službách na podporu rodiny a zachování dítěte v rodině nebo jeho návratu do ní. V příspěvcích se dočtete nejen o teoretickém vymezení služeb a současné praxi, ale také o tom, co nového přinese v této oblasti novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která bude účinná od ledna příštího roku. V příspěvcích je rovněž zmíněna kvalita a dostupnost služeb.

Podpora rodiny z pohledu terapeuta

PhDr. Pavel Klíma, CSc.

3.12.2012

Autor v příspěvku pojednává o službách nabízených ohroženým, narušeným či neúplným rodinám ve Středisku pro děti mládež v Praze Modřanech, ale nejen tam. V příspěvku se rovněž dočteme, jaké atributy by měl mít funkční preventivní systém a kdo by měl mít v oblasti prevence stěžejní roli - stát či neziskový sektor.

Oponentní komentář k textu - Mgr. Kateřina Dunovská

Oponentní komentář k textu - Bc. Jana Kotounová a Mgr. Hana Semotová Strádalová

Oponentní komentář k textu - PhDr. Zdeněk Rieger

Rodinná terapie jako služba pro rodinu a dítě

Mgr. Bc. Romana Svobodová a Ing. Bc. Jiří Hort, Ph.D.

3.12.2012

Autoři pojali příspěvek z praktického hlediska fungování o.s. DOMUS - Centra pro rodinu se zaměřením na rodinnou terapii. Podle autorů se ukazuje, že velmi důležité je vycházet z potřeb dětí i rodičů. Umět pracovat s motivací, ale i se zdroji rodiny. V příspěvku rovněž zmiňují, co pro ně bude znamenat účinnost novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Oponentní komentář k textu - Mgr. Marcela Musilová

Oponentní komentář k textu - Věra Bechyňová, Dis.

Diskutujte k tématu Podpora rodiny a služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Rodičovská zodpovědnost

Otázka rodičovské zodpovědnosti je uchopena z hlediska dětí a jejich práva "mít rodiče a být s nimi". Rodičovskou zodpovědnost je třeba respektovat a zohledňovat ji ve všech situacích, do kterých se ohrožená rodina nebo dítě dostávají, např. sanace rodiny, umístění dítěte do ústavní péče, pěstounské péče, atd. Na druhé straně je třeba zvažovat i ostatní dětská práva  - bezpečí, péči, vazby, příznivý vývoj, stabilitu prostředí, apod. V našich současných podmínkách je rodičovská zodpovědnost často diskutovaným tématem.

Diskutujte k tématu Rodičovská zodpovědnost

Rodičovské konflikty

Dalším tématem jsou rodičovské konflikty. Ty se v posledních letech staly významným úkolem práce s ohroženými dětmi a rodinami. Spolu s vysokým počtem rozvodů a dalšími společenskými změnami se tento problém týká stále většího počtu dětí, jejichž traumatizace rodičovskými konflikty vedla dokonce k zahrnutí těchto dětí do výčtu dětí, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana. V České republice není nastavena mezioborová spolupráce a chybí odborné služby pro pomoc rodinám a dětem ohroženým rodičovským konfliktem.

Diskutujte k tématu Rodičovské konflikty (2)

Péče o děti do 3 let

V pořadí třetí téma je zaměřeno na podmínky péče o děti do tří let. Jedná se o nejzranitelnější skupinu dětí z hlediska závislosti na péči druhých osob, vyhodnocování jejich potřeb a rozhodování o jejich nejlepším zájmu. Téma se dotýká problematiky ústavní péče o děti do tří let a jejích důsledků na další vývoj dítěte. Téma též reaguje na aktuální celospolečenskou diskuzi, která se týká transformace a následného rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let. Jejich funkci by po roce 2013 měli plnit profesionální pěstouni.

Diskutujte k tématu Péče o děti do 3 let (2)

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.