Dohody o výkonu pěstounské péče

Dohody o výkonu pěstounské péče jsou novým institutem, který především upevňuje postavení pěstounů a dětí v pěstounské péči v systému péče o ohrožené děti a rodiny. Pěstounství je vnímáno jako vysoce odborná profese, která vyžaduje podporu, doprovázení a ohodnocení pěstounů na jedné straně a požadavky na kvalifikaci a spolupráci na straně druhé. Dohody tedy přináší závazek jak pro pěstouny samotné, tak i pro státní orgány nebo nestátní organizace, které je s pěstouny uzavírají. Cílem je zvýšit kvalitu péče o ohrožené děti umístěné v náhradní rodinné péči, a to i s ohledem na očekávané rozšíření a další profesionalizaci a specializaci pěstounské péče.

Jak má vypadat dohoda o výkonu PP? Návod dává MPSV

Redakce Čí je dítě?

10.7.2013

K aktuálně zveřejněnému tématu dohod o výkonu pěstounské péče Vám přinášíme další příspěvek. Tentokrát se jedná o pojednání o legislativním ukotvení dohod, které jsou novým institutem v rámci pěstounské péče. V rámci dohod o výkonu pěstounské péče jsou upravována práva a povinnosti pěstounů, které jsou specifikována dle konkrétních potřeb dítěte a rodiny. Pěstoun by měl dohodu uzavřít s takovým subjektem, u kterého si myslí, že bude schopen lépe zabezpečit potřeby dětí a pěstounů, např. jim zajistí lepší psychologickou pomoc, odlehčovací službu či systém vzdělávání. Ministerstvo práce a sociálních věcí nabídlo zainteresovaným subjektům vzor dohody o výkonu pěstounské péče a městským úřadům  taktéž vzor správního rozhodnutí.

Jak se žije s dohodami aneb Dohoda o výkonu pěstounské péče v praxi neziskové organizace

Mgr. Veronika Hofrová

26.6.2013

Příspěvek na toto téma pro nás zpracovala i psycholožka zlínského občanského sdružení  STROP Mgr. Veronika Hofrová. Velmi prakticky popsala práci s dohodami v rámci jedné regionální neziskové organizace. „V praxi se ukazuje, že dohody o výkonu pěstounské péče jsou pro řadu pěstounů nesrozumitelnou komplikací, která jim ukládá plno nových povinností, o jejichž smysluplnosti pochybují. Jedná se zejména o pěstouny, kteří vychovávají přijaté děti už řadu let a zejména pak o pěstouny, kteří mají děti v tzv. příbuzenské pěstounské péči, nejčastěji pěstouni prarodiče. Jejich rozčarování je často srozumitelné – jakoby nastoupili do vlaku, kterému uprostřed cesty změnili jízdní řád a najednou jedou úplně jinam.,“ doplňuje Mgr. Hofrová.

Diskutujte k tématu Dohody o výkonu pěstounské péče

Služby pro náhradní rodiny II.

Služby pro náhradní rodiny jsou nahlíženy z pohledu poskytovatelů, tedy převážně nestátních neziskových organizací. Téma je zaměřeno na popis služeb i jejich rozsah, na podmínky, za nichž jsou poskytovány, ale také na změny přicházející s novelou zákona o sociálně – právní ochraně dětí. Právě ta významně změnila postavení pěstounských rodin a přijímaných dětí.

Diskutujte k tématu Služby pro náhradní rodiny II.

Individuální plán ochrany dítěte

Individuální plán ochrany dítěte (zkráceně IPOD) je metodou práce s ohroženým dítětem a rodinou. Vychází z vyhodnocení situace dítěte a umožňuje strukturovanou a přehlednou práci s dítětem a rodinou. Účelem IPOD je srozumitelně a jasně popsat důvody sociální práce s dítětem (tj. rizika ohrožující dítě) a opatření k ochraně a podpoře řešení situace dítěte. Opatření jsou konkrétně popsána, je uveden termín do kdy mají být naplněna nebo zrevidována, kdo je za plnění opatření odpovědný (rodiče, OSPOD, spolupracující nestátní organizace, odborník, atd.) a dle jakých kritérií bude ověřena účinnost opatření. Za zpracování IPOD je podle novely zákona o sociálně - právní ochraně dětí primárně odpovědný OSPOD, který tak vystupuje v roli tzv. klíčového pracovníka dítěte (koordinuje práci s dítětem, případně ji částečně sám zajišťuje). Rodiče, případně i dítě, se do zpracování IPOD aktivně zapojují, nebo by pro ně přehled plánovaných opatření měl být minimálně srozumitelný. Kvalitně připravený IPOD je přínosem jak pro dítě a rodinu, pro které může znalost a odůvodnění zásahů do rodiny představovat motivaci ke spolupráci s řešení vlastní nepříznivé situace, tak pro OSPOD, kterému umožňuje zaměření práce s dítětem a rodinou správným směrem, neopominutí důležitých faktorů, koordinaci spolupracujících subjektů a objektivní vyhodnocování výkonu sociálně - právní ochrany dětí.

Diskutujte k tématu Individuální plán ochrany dítěte

Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny je nástrojem sociálně - právní ochrany dětí, který umožňuje shromáždit a přehledně zpracovat klíčové informace týkající se situace dítěte, jeho potřeb, rizik, která ho ohrožují, přání dítěte a jeho rodičů, silných stránek rodiny atd. Z vyhodnocení jsou následně definovány nejvýznamnější potřeby dítěte, které je třeba naplnit, a na jejich základě je zpracován individuální plán ochrany dítěte. Vyhodnocování je aktivním, dlouhodobým procesem, aktualizuje se průběžně nebo v návaznosti na změny v situaci dítěte a jeho rodiny. Při prvním kontaktu s dítětem se provádí vyhodnocení ve stručnější formě, jeho cílem je získat podklady potřebné pro rozhodnutí o tom, zda se jedná o dítě vyžadující sociálně - právní ochranu. Informace o dítěti a rodině byly samozřejmě shromažďovány systémem dožádání a povinně sdělovaných informací již v rámci původního znění zákona o sociálně - právní ochraně dětí, avšak nebyly systematicky vyhodnocovány a neposkytovaly komplexní obraz o situaci dítěte, v některých případech byla dokonce dlouhodobě opomíjena závažná rizika ohrožující dítě.

Vyhodnocování situace dítěte v otázkách a odpovědích

Redakce Čí je dítě?

2.4.2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách souhrn otázek o odpovědí týkajících se implementace novely zákona o sociálně - právní ochraně dětí. Vzhledem k tomu, že v současném době Vám na tomto webu prezentujeme tématický blok k vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, rozhodli jsme se z velkého počtu všech odpovědí vybrat ty, které se týkají tohoto tématu.

MPSV nabízí elektronický formulář vyhodnocení situace dítěte

Redakce Čí je dítě?

29.3.2013

Na jaké oblasti se zaměřit a jak podrobně má být vypracováno hodnocení situace dítěte a jeho rodiny stanovuje vyhláška č. 473/2012 Sb. Ta hned v prvním paragrafu říká, že vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny vychází z individuálního přístupu k dítěti a provádí se na základě vyhodnocení situace dítěte, rodiny a jejího širšího prostředí. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo elektronický, editovatelný formulář k vyhodnocení situace dítěte. Formulář je uživatelsky jednoduchý a umožňuje ke každému záznamu vždy uvést datum jeho provedení.

Co říká o vyhodnocování zákon a důvodová zpráva?

Redakce Čí je dítě?

28.3.2013

Co vlastně říká zákon o sociálně - právní ochraně dětí o vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny? Kdy je třeba začít hodnotit situaci dítěte? Je vyhodnocování na základě formulářů novinka, je to práce „navíc“ nebo naopak usnadnění výkonu sociálně – právní ochrany dětí? Na všechny tyto otázky se Vám pokusíme odpovědět v uceleném tematickém bloku, který vychází z aktuálního znění zákona, důvodové zprávy k novele a materiálu MPSV "Informace k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. k 21.12. 2012".

Vyhodnocování je proces, nikoli jednorázový akt

Mgr. Michaela Teplá

27.3.2013

Mozaiku tématu vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny doplňuje další autorský příspěvek. Tentokrát je jeho autorkou sociální pracovnice programu Podpora pro rodinu a dítě o.s. Amalthea Mgr. Michaela Teplá. Podle ní vyhodnocování přispívá spolu s individuálním plánováním ke zvyšování kvality nabízených služeb, ale především staví do popředí názor a zájem dítěte a přispívá k cílené a na míru šité nabídce pomoci.

Metodika Rozhodujeme V Zájmu Dítěte

Mgr. Ria Černá a Mgr. Jana Kocourková

20.3.2013

V rámci konceptu „Rozhodujeme v zájmu dítěte“ byla zpracována komplexní metodika vyhodnocování situace rodiny a rodičovských kompetencí. Metodika obsahuje tři části: A – vyhodnocování situace dítěte, B – vyhodnocování rodiny a rodičovských kompetencí, včetně podpůrného nástroje a část C – individuální plán ochrany dítěte. Velkým plusem představované metodiky je reflexe novely zákona o sociálně-právní ochraně a související vyhlášky č. 401/2012 Sb.

Hodnocení už je přímá práce s rodinou

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.

18.3.2013

Přinášíme Vám další z příspěvků k tématu vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny. Autorem je klinický psycholog a psychoterapeut doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. V příspěvku se například dozvíme, že hodnocení situace dítěte a jeho rodiny lze rozdělit do čtyř etap, nebo že lze provést systematické hodnocení celé rodiny podle sfér jejího fungování. "Hodnocení je součást práce s rodinou, nelze ho od této práce s rodinou oddělit. Způsob, jakým je provedeno, předjímá další průběh práce s rodinou, protože definuje rámec, definuje důležité aktéry, definuje důležitá chování a prožitky a také směřuje pozornost všech zúčastněných k určitým cílům práce s rodinou," doplňuje doc. Matoušek.

Je třeba efektivně využívat metody sociální práce

Bc. Josef Pánek

12.3.2013

Příspěvek kurátora pro mládež na OSPOD na Městském úřadě v Tachově Bc. Josefa Pánka přináší aktuální pohled na změny v rámci systému péče o ohrožené děti. Zaměřuje se zejména na "nové" metody sociální práce, individuální plán ochrany dítěte, a samozřejmě také na naše březnové téma vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny. Podle autora příspěvku je důležitá rovněž multidisciplinární spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty. "Musí dojít k vzájemnému propojení služeb, aby byla péče ucelená. I kvalitní odborník, který se bude izolovat a nebude spolupracovat s ostatními, může klientovi ublížit, "dodává Bc. Josef Pánek.

Tip na knihu s tématem hodnocení situace dítěte a rodiny

Redakce Čí je dítě?

7.3.2013

V rámci tématu vyhodnocování situace dítěte a rodiny bychom Vás rádi upozornili na zajímavou publikaci nakladatelství Portál. Jedná se o knihu Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny od autorů doc. PhDr. Oldřicha Matouška CSc. a PhDr. Hany Pazlarové, Ph.D. Tato příručka se zabývá především hodnocením rodin, v nichž může být dítě ohroženo špatným zacházením ze strany rodičů nebo jiných blízkých osob.  Hodnocení rodiny má podle autorů knihy v první řadě ukázat, nakolik je její prostředí pro dítě příznivé, případně nepříznivé.Vedle toho má ale také umožnit plánování a posuzování efektivity práce s rodinou.

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Mgr. Martina Konvrzková

4.3.2013

Autorka chápe vyhodnocování situace dítěte a rodiny jako jeden ze základních pilířů práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Vyhodnocování se prolíná se všemi činnostmi, které pracovníci o.s. Střep společně s rodinami realizují - ať již spolupracují v režimu zákona o sociálních službách nebo zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

MPSV plánuje Průvodce vyhodnocování situace dítěte

Redakce Čí je dítě?

1.3.2013

V rámci individuálního projektu MPSV „Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti“ bylo rovněž vyhlášeno výběrové řízení na rozpracování, pilotní ověření a následné dotvoření rámce vyhodnocování situace dítěte a rodiny. Součástí zakázky je i vytvořené doprovodných manuálů pro další implementaci a vyškolení 15 lektorů pro návazné vzdělávací aktivity.

Diskutujte k tématu Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny

Případové konference

Téma případových konferencí prezentujeme jako jeden z pilířů práce s ohroženou rodinou a dítětem. Přestože se tato metoda práce v praxi již mnohde využívá, závazně je ukotvena až současnou novelou zákona o sociálně - právní ochraně dětí. Případové konference jsou proto popsány jak z hlediska teoretického (právní a metodická úprava), tak z hlediska zkušeností nestátních organizací, orgánů sociálně - právní ochrany dětí i dalších odborníků.

Diskutujte k tématu Případové konference

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.