Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí, kterými jsou nejen pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany, ale také zaměstnanci ústavů či soudci, je chápáno jako jedna z klíčových aktivit, která může v rámci transformace systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny zlepšit kvalitu péče právě o tyto skupiny osob. V příspěvcích je nastíněn například význam celoživotního vzdělávání zainteresovaných subjektů nebo srovnání teoretického a legislativního rámce v konfrontaci s dosavadní praxí.

Diskutujte k tématu Vzdělávání pracovníků v oblasti ochrany ohrožených dětí

Podpora rodiny a služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Téma je pojato ve smyslu transformace současného systému péče o ohrožené děti, proto většina příspěvků pojednává o službách na podporu rodiny a zachování dítěte v rodině nebo jeho návratu do ní. V příspěvcích se dočtete nejen o teoretickém vymezení služeb a současné praxi, ale také o tom, co nového přinese v této oblasti novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která bude účinná od ledna příštího roku. V příspěvcích je rovněž zmíněna kvalita a dostupnost služeb.

Diskutujte k tématu Podpora rodiny a služby pro ohrožené rodiny s dětmi

Rodičovská zodpovědnost

Otázka rodičovské zodpovědnosti je uchopena z hlediska dětí a jejich práva "mít rodiče a být s nimi". Rodičovskou zodpovědnost je třeba respektovat a zohledňovat ji ve všech situacích, do kterých se ohrožená rodina nebo dítě dostávají, např. sanace rodiny, umístění dítěte do ústavní péče, pěstounské péče, atd. Na druhé straně je třeba zvažovat i ostatní dětská práva  - bezpečí, péči, vazby, příznivý vývoj, stabilitu prostředí, apod. V našich současných podmínkách je rodičovská zodpovědnost často diskutovaným tématem.

Diskutujte k tématu Rodičovská zodpovědnost

Rodičovské konflikty

Dalším tématem jsou rodičovské konflikty. Ty se v posledních letech staly významným úkolem práce s ohroženými dětmi a rodinami. Spolu s vysokým počtem rozvodů a dalšími společenskými změnami se tento problém týká stále většího počtu dětí, jejichž traumatizace rodičovskými konflikty vedla dokonce k zahrnutí těchto dětí do výčtu dětí, na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana. V České republice není nastavena mezioborová spolupráce a chybí odborné služby pro pomoc rodinám a dětem ohroženým rodičovským konfliktem.

Především sledovat a vyhodnocovat míru odebírání dětí a zákazů styku

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

6.2.2012

Autor se v příspěvku zaměřuje na konflikt uplatnění práva rodičů na péči a kontakt se svými dětmi a jeho skutečným přínosem pro děti. Statistický podíl výskytu psychopatologie ve společnosti by měl odrážet podíl dětí odebíraných z rodin a podíl rodičů, jimž byl kontakt s dětmi omezen. Autor vyjadřuje nutnost kvalitativního vyhodnocování práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Oponentní komentář k textu - Mgr. Ing. Ivana Spoustová

Oponentní komentář k textu - Mgr. Robin Brzobohatý

Konflikty rodičů a porozvodová péče o děti

MUDr. Elena Turnovská

6.2.2012

Autorka ve svém příspěvku zdůrazňuje nutnost vzájemné spolupráce všech odborníků zapojených do práce s rodinou ohroženou rodičovským konfliktem. Proces rozchodu nebo rozvodu rodičů tvoří několik fází, jejichž úspěšné překonání je podmínkou zachování zdravého vztahu mezi rodiči a dětmi i rodiči navzájem. Zároveň musí existovat shoda ohledně toho, co je pro dítě nebo děti v dané situaci nejlepší. Odborníci by přitom měli využívat například spolupráci formou případové konference, do které jsou zapojeni i rodiče a děti.


Oponentní komentář k textu - Mgr. Marta Konvičková

Oponentní komentář k textu - MUDr. Eva Vaníčková,CSc.

Diskutujte k tématu Rodičovské konflikty (2)

Péče o děti do 3 let

V pořadí třetí téma je zaměřeno na podmínky péče o děti do tří let. Jedná se o nejzranitelnější skupinu dětí z hlediska závislosti na péči druhých osob, vyhodnocování jejich potřeb a rozhodování o jejich nejlepším zájmu. Téma se dotýká problematiky ústavní péče o děti do tří let a jejích důsledků na další vývoj dítěte. Téma též reaguje na aktuální celospolečenskou diskuzi, která se týká transformace a následného rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let. Jejich funkci by po roce 2013 měli plnit profesionální pěstouni.

Diskutujte k tématu Péče o děti do 3 let (2)

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.