Směly pít jen vodu

V našem domově ředitelka zavedla režim výchovných skupin A-E. Děti zařazené do skupin E - „zlobivé děti“, měly různá, poměrně tvrdá opatření. Například směly pít jen vodu, kontakt s ředitelkou měly jen přes vychovatele a měly omezený kontakt s rodiči. Zařazení do skupin bylo umístěno na nástěnce. Několik se nás postavilo proti zavádění těchto výchovných metod. Napsal jsem o tom do Zámečku a sami jsme kontaktovali kancelář Veřejného ochránce práv. Byli jsme vystaveni ohromnému tlaku ze strany ředitelky. Většina dětí se zalekla, a tak jsem v tom zůstal sám. Těsně před tím, než přijela kontrola z kraje, systém výchovných skupin byl zastaven. A dál se jelo, jako by se nic nestalo.

Komentář

Zvlášť starší účastníci diskuze mají zkušenost s různými „výchovnými opatřeními“, která se přinejmenším dají zařadit do kategorie porušení důstojnosti. Součástí výchovných opatření někdy bývá i omezení kontaktu s rodiči.

Z diskuze vyplynulo, že podoba péče v tom kterém  domově velmi záleží na řediteli - ředitelce, kteří mají velký „manipulační“prostor a pravomoci. Dle osobní zkušenosti klientů jsou ředitelé velice často silné, autoritativní osobnosti a systém v řadě domovů je velice hierarchický. Neexistují závazné standardy kvality, a tak rozdíly v jednotlivých domovech jsou dosti značné.

Zdá se, že systém kontroly se stává více systematický, avšak klienti mají i zkušenosti s jeho častou formálností a nepřílišnou efektivitou.

Směrnice o náhradní péči o děti Organizace spojených národů:

  • S dětmi se za všech okolností musí zacházet důstojně a s úctou a ve všech formách péče jim musí být zaručena skutečná ochrana před zneužíváním, zanedbáváním a veškerými druhy vykořisťování ze strany poskytovatelů péče, vrstevníků či třetích stran (13).
  • Veškerá disciplinární opatření a způsoby zvládání chování, jež zahrnují mučení, kruté, nelidské a ponižující zacházení, včetně izolace v uzavřených prostorách nebo na samotkách, a všechny další formy fyzického nebo psychického násilí, které mohou vést k ohrožení tělesného nebo duševního zdraví dítěte, musejí být přísně zakázány v souladu s mezinárodními zákony v oblasti lidských práv. Státy musejí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby těmto praktikám zabránily, a zaručit  trestnou zodovědnost za takové činy. Zákaz kontaktu dítěte se členy jeho rodiny a dalšími pro něj důležitými osobami nesmí být nikdy použit jako trest (96).

Diskutujte k tématu

úvodní text

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.