Pěstouni hodnotí dohody o výkonu PP velmi pozitivně

Pěstouni hodnotí dohody o výkonu PP velmi pozitivně

Společnost SocioFactor s. r. o. zpracovala pro Ministerstvo práce a sociálních věcí Analýzu fungování institutu dohod o výkonu pěstounské péče v ČR, který byl do českého právního řádu zaveden novelou zákona č. 359/1999 Sb. od 1. ledna 2013. Analýza představuje první hlubší sondu do nově vzniklého systému. Analýza kromě jiného rovněž zmiňuje základní data o uzavřených dohodách. V únoru 2015 evidoval Úřad práce ČR celkem 9.177 uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. Tyto dohody uzavřelo s pěstouny celkem 287 subjektů. Nejpočetnějším typem subjektu je obecní úřad obce s rozšířenou působností, druhou nejpočetnější skupinou jsou pověřené právnické osoby. Za zajímavé stojí také zmínit, že dohody o výkonu pěstounské péče uzavírají rovněž tři krajské úřady (Ústecký, Liberecký a Pardubický). Nejvíce dohod je uzavřeno v Moravskoslezském kraji, naopak nejméně pak v kraji Vysočina.

Z analýzy také vyplynulo, že přibližně třetina pěstounských rodin či osob, kterým bylo dítě svěřeno do výlučné péče, má nárok na dávky státní sociální podpory. Podíl osob nebo rodin, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, je naprosto zanedbatelný (0,4 %). Ze strany pěstounů je jako nejpřínosnější bráno bezplatné vzdělávání, hůře byla hodnocena dlouhodobá a krátkodobá odlehčovací péče, nejhůře pak pomoc při zajišťování kontaktu dítěte s jeho vlastní rodinou.

Celkově byly služby doprovázení pěstounských rodin, stejně jako samotný institut dohod, hodnoceny výrazně pozitivně. Téměř polovina ze všech respondentů je hodnotila velmi pozitivně a prakticky třetina všech respondentů je zhodnotila pozitivně. Zajímavým zjištěním také bylo, že příbuzenští pěstouni hodnotili přínos všech služeb určených k doprovázení pěstounů pozitivněji než pěstouni nepříbuzenští. Pěstouni rovněž měli říct, čeho si na doprovázející organizaci nejvíce cení. Nejčastěji byla zmiňována slova: ochota, vstřícnost, komunikace, odbornost, individuální přístup.

Přibližné průměrné roční náklady úřadu obce s rozšířenou působností na doprovázení jedné pěstounské rodiny činily v roce 2014 v průměru 28.755 Kč.  Naprostou většinu nákladů na doprovázení pěstounských rodin činily u oslovených respondentů osobní náklady pracovníků, kteří se přímo podílejí na doprovázení rodin. Tyto náklady činily v průměru přes 430.000 korun. Z hlediska právnických osob pověřených k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče připadalo na jednoho klíčového pracovníka v průměru přibližně 13 rodin. Maximální počet rodin pak byl 31. Pokud jde o způsob zajištění služeb pro doprovázené rodiny, pověřené organizace si většinou vystačí s vlastními zaměstnanci. Subdodavatelsky je ve větší míře řešena pouze dlouhodobá odlehčovací péče, naopak pomoc při zajišťování kontaktu dítěte s jeho vlastní rodinou je z více než 97 % řešena vlastními zaměstnanci. Výši státního příspěvku na výkon pěstounské péče hodnotili respondenti z řad pověřených osob jako přiměřenou. Průměrné náklady na doprovázení jedné pěstounské rodiny činily u pověřených osob za rok 2014 v průměru 35.468 korun. Největším výdajem jsou osobní náklady.

Celou analýzu si můžete přečíst ZDE.

Zdroj informací: www.pravonadetstvi.cz

Diskutujte k tématu

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.