Diskutujte k tématu Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocování situace ohroženého dítěte a jeho rodiny

Vyhodnocování situace dítěte v otázkách a odpovědích

Redakce Čí je dítě?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách souhrn otázek o odpovědí týkajících se implementace novely zákona o sociálně - právní ochraně dětí. Vzhledem k tomu, že v současném době Vám na tomto webu prezentujeme tématický blok k vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny, rozhodli jsme se z velkého počtu všech odpovědí vybrat ty, které se týkají tohoto tématu.

Otázka

 

Jestliže je v rodině více sourozenců stejných rodičů, je nutné vyhodnocovat situaci každého dítěte zvlášť a vytvářet pak také individuální plán každému dítěti?

 

Odpověď

 

Ano, některé části budou samozřejmě společné.

 

 

Otázka

 

Vypracování individuálního plánu ochrany dítěte, vyhodnocení se nevztahuje na případy, kdy jsme např. opatrovníkem u VaV. Pokud jde o dlouhodobý spor, problém s rodiči – komunikace apod., má se zahrnout již do případů posuzování?

 

Odpověď

Ano, je-li vyhodnoceno, že spor rodičů dítě ohrožuje, resp. že rodiče neplní dostatečně rodičovskou zodpovědnost a jde o dítě spadající do § 6 ZSPOD.

 

 

Otázka

 

Ve kterých případech vyhodnocovat situaci dítěte za použití vyhodnocovacího nástroje + vytvářet individuální plán ochrany dítěte (IPOD)? Vždy, když se dostane do evidence SPOD?

 

Odpověď

Nikoli. Vždy, když po předběžném vyhodnocení případu dojdete k závěru, že se jedná nebo může jednat o ohrožené dítě ve smyslu § 6. Bližší informace naleznete v informaci k vybraným ustanovením zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. ze dne 21. 12. 2012.

 

Otázka

 

Nemáme indicie, že se jedná o dítě v situaci uvedené v § 6, proto nepřistoupíme ani k použití vyhodnocovacího nástroje, pak nemusíme dělat individuální plán dítěte?

 


Odpověď

 

Přesně tak.

 

 

Otázka

 

Máme používat stará metodická doporučení, nebo přijdou nová? Zejména č.2/2009 k vyhodnocování dětí v obtížné sociální situacič.3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítěč.2/2010 pro postup orgánů SPOD při případové konferenci.

 

Odpověď

 

Ano, z metodických doporučení z roku 2009 lze vycházet.

 

 

Otázka

 

Když je dítě již v ústavní péči (čili již dříve založený spis), stačí, když nejprve vypracujeme IPOD (z aktuálních či blízkých návštěv apod.) a teprve později se vypracuje "Vyhodnocování"? Nebo je posloupnost přesně daná?

 

Odpověď

 

IPOD přímo navazuje na vyhodnocení situace dítěte a rodiny, proto je třeba nejprve přistoupit k vyhodnocení. Z něho vyplynou problémy a slabé stránky, které je třeba řešit, a naopak silné stránky, na kterých je třeba stavět a které je nutné podporovat. Na základě toho pak OSPOD přijímá potřebná opatření a spolu s dalšími subjekty plánuje, co dál.

 

Otázka


Pokud budu aktualizovat "vyhodnocení", postačuje pak aktualizace jen dotčených oblastí, nebo je nutné vést ve spise opakovaně celé "vyhodnocení" (9 stran)? Předpokládáme možnost zaktualizování jen potřebné části s odkazem na původní "vyhodnocení".

 

Odpověď

Již je na webových stránkách MPSV k dispozici vyhodnocovací formulář v editovatelné podobě. Při vyplnění vyhodnocovacího formuláře je nutné zaznamenat datum zápisu. Pokud bude např. po 3 měsících situace dítěte přehodnocována, použijete ten samý formulář s tím, že pokud došlo ke změně např. u zdravotního stavu dítěte, do „políčka“ zdravotní stav se tato změna uvede (opět s datem). Je totiž nutné vidět ve formuláři změny u jednotlivých situací, aby bylo možné posoudit vývoj situace. Ve spisu bude založeno vždy vytištěné aktuální vyhodnocení se všemi provedenými změnami a jejich daty. Je nutno upozornit, že vyhodnocovací formulář se nezařazuje do chronologicky vedeného spisu Om (nepřiřazují se mu čísla), ale jeho poslední (aktuální) verze musí být v rámci spisu vždy přehledně k dispozici. Obdobně jako např. sociální záznam. Vždy je tedy jen jedno vyhodnocení pro jedno dítě, které je pravidelně aktualizováno. Stejně se postupuje i v případě IPOD. Výše uvedené bude součástí novelizované instrukce o vedení spisové dokumentace, která se připravuje.

Otázka

 

V komentáři k "vyhodnocení" je u bodu zdravotního stavu uvedeno, že dokládáme písemnou zprávu od lékaře. Postačí např. vlastní záznam z jednání s lékařem? Jinak budu na každé dítě psát dopis (v některých případech nám lékaři neodpovídají, urgujeme).

 

Odpověď

Vycházíte ze stejných podkladů, jako dosud. OSPOD může mít k dispozici zprávu přímo od příslušného lékaře, případně kopii lékařské zprávy od rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (pokud ji OSPODu dobrovolně poskytne), můžete mít úřední záznam z telefonického rozhovoru s lékařem, dále vycházíte z rozhovoru s rodiči a dalšími osobami a z vlastních poznatků (dítě má brýle, sádru na noze atd.).

 

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.