Diskutujte k tématu Služby pro náhradní rodiny II.

Služby pro náhradní rodiny II.

Poskytujeme i služby v rámci dohod o výkonu PP

Mgr. Jindra Šalátová

V SOS dětských vesničkách Sdružení nabízí podporu maminkám pěstounkám či manželským párům, které vykonávají péči přímo v SOS dětských vesničkách. Tato podpora se týká jak bydlení (Sdružení se podílí na provozních nákladech domů), tak sociálního, psychologického, právního poradenství, vzdělávání (poskytujeme jak přípravné kurzy pro pěstouny, tak i průběžné vzdělávání). Samozřejmostí jsou i odlehčovací služby.

Krom toho vesničky Chvalčov a Brno nabízí pro děti v náhradní rodinné péči podporu v osamostatňování se pomocí tzv. Komunity mládeže. Zde se děti, které jsou na střední škole či učilišti, během pracovního týdne učí starat o sebe samy za pomoci tzv. průvodců, tedy odborných pracovníků v Komunitě mládeže. Klient Komunity mládeže může pokračovat v programu Polozávislé bydlení.

Program Polozávislé bydlení jako hlavní forma SOS následné péče je konečnou fází SOS následné péče o dítě. Obecným cílem této fáze je hladký přesun mladého člověk do kompletně nezávislého života a převzetí plné odpovědnosti za vedení jeho/jejího vlastního života.

Od nového roku nabízí Sdružení SOS dětských vesniček individuálním pěstounům, kteří bydlí v regionech vesniček, podporu v rámci dohod o výkonu pěstounské péče. Služby, které vzhledem k dohodám poskytujeme, jsou následující:

a)       Osobě pečující poskytujeme trvalou nebo dočasnou pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě, tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče:

1. Po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,

2. při narození dítěte,

3. při vyřizování nezbytných osobních náležitostí,

4. při úmrtí osoby blízké.

Dále v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce poskytujeme pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte.

b)       Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců – tuto službu zabezpečují primárně smluvní odborníci Sdružení SOS DV, v případě potřeby zajistíme kontakty na jiné relevantní odborníky.

c)       Zprostředkování poradenských služeb. Cílem poradenské činnosti je pomáhat náhradním rodičům při výchově přijatých dětí, podporovat jejich informovanost, znalost jejich práv a orientaci v nabídce služeb a také se s nimi podílet na řešení konkrétní situace a problému, kterým rodina prochází.

d)       Zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích – Sdružení SOS dětských vesniček poskytuje vzdělávání v podobě seminářů, workshopů a víkendových aktivit dle aktuální nabídky Sdružení SOS dětských vesniček. Vzdělávání probíhá ve většině případů v prostorách SOS dětské vesničky a po dobu trvání vzdělávacích aktivit nabízíme bezplatné hlídání dětí pěstounů formou volnočasových aktivit realizovaných odborným týmem SOS DV.

e)       Poskytování skupinových supervizních setkávání pro pěstouny.

f)        Organizace setkávání náhradních rodin, jejichž cílem je předávání vzájemných zkušeností z oblasti náhradní rodinné péče.

g)       Pomoc s komunikací s biologickými rodiči svěřeného dítěte, organizace asistovaných setkání a zajištění místa pro setkání s rodiči. Setkávání probíhá v prostorách SOS dětské vesničky v místnosti k tomu vyhrazené. Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, respektování biologické rodiny dítěte je tedy nezbytné. Je důležité, aby dítě mělo náležité informace o své rodině, které mu umožní přijmout svou osobní historii, jež je součástí jeho identity. Stejně tak je důležitý i fakt, že v těchto oblastech potřebují pěstouni systematickou podporu, jíž jim poskytneme.

h)       Pro děti opouštějící náhradní rodinnou péči nabízíme možnost vstupu do programů následné péče, které Sdružení SOS dětských vesniček poskytuje. Jedná se o Komunitu mládeže a Program polozávislého bydlení.

i)         Sdružení SOS dětských vesniček také zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na dobu přechodnou. Posláním přípravných kurzů je poskytnout budoucím osvojitelům nebo pěstounům potřebné vědomosti o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit náhled na vlastní předpoklady pro přijetí dítěte. V rámci příprav mají žadatelé příležitost setkat se jednak s odborníky a hovořit s nimi o tom, co je zajímá, a také s pěstouny i osvojiteli, kteří jim mohou předat osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí a zodpovědět jejich dotazy.

j)         Sdružení SOS dětských vesniček zároveň poskytuje možnost vzdělávacích aktivit, poradenských aktivit v oblasti náhradní rodinné péče a odlehčovacích aktivit pro pěstouny spočívajících v zajištění celodenní péče o svěřené děti, a to za úplatu pro další pověřené osoby, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, krajské úřady a vzdělávací instituce na základě poptávky dle aktuálních možností Sdružení.

 

Mgr. Jindra Šalátová

Mgr. Jindra Šalátová je programová ředitelka Sdružení SOS dětských vesniček

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.