Diskutujte k tématu Služby pro náhradní rodiny II.

Služby pro náhradní rodiny II.

Služby pro náhradní rodiny z pohledu regionálního poskytovatele služeb

Marie Hodková

Poradna pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích stála od návrhu novely zákona o sociálně - právní ochraně dětí na straně podporovatelů, protože změny v oblasti péče o ohrožené děti považovala za prospěšné. V působení po uvedení novely do praxe navázala na již stávající a fungující nabídku služeb a nově ji rozšířila o možnost uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. To vše v souladu s naším původním posláním, kterým je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči zaměřená na vytváření příznivého a stabilního rodinného prostředí.

Aktivity poradny od začátku roku 2013:

1/ Doprovázení - terénní sociální práce v rodinách – jako sociální služba je poskytována zejména v rodinách s větším počtem dětí nebo vyšší náročností při zvládnutí výchovy dítěte v rodině. Služba může být poskytována až po dobu 15 měsíců s návštěvou rodiny 2x v měsíci. Rodina je aktivně zapojena do společného hledání možných řešení a výchovných přístupů. Realizace služby ve třech okresech Ústeckého kraje.

2/ Doučování dětí v NRP – velmi žádaná služba, kterou rodiče považují za skutečnou pomoc a odlehčení. Doučovatelé docházejí přímo do rodin.  S dětmi pracují na základě vyhodnocení potřebnosti pro jednotlivé předměty. Setkávají se na pravidelných supervizích a s koordinátorem vyhodnocují průběh služby, případně upozorní na jiný problém. Maximální počet pro doučování dítěte je 20 hodin za měsíc.

3/ Odborné poradenství a individuální konzultace na základě potřeb jednotlivců nebo rodiny. Ke konzultaci je možné využít psychoterapeuta, dětského psychiatra, psychologa, sociálního pracovníka, vedoucí poradny.

4/ Semináře a vzdělávací akce pro rodiče, které probíhají zpravidla interaktivní formou. Výběr témat je určován na základě vyhodnocení návrhů samotných rodičů nebo pěstounů. Po dobu celodenních seminářů je zajištěn program a hlídání dětí.

5/ Podpůrné skupiny pro rodiče pod vedením psychologa nebo psychoterapeuta probíhají v současné době v Děčíně, Rumburku a Litoměřicích jednou za měsíc. Rodiči kladně hodnoceno zejména pro terapeutický přínos, kterého se jim dostává pod odborným vedením a za účasti dalších osob se stejným posláním – výchova přijatých dětí.

6/ Informování zájemců o NRP a přednášková činnost pro základní a střední školy v rámci rodinné výchovy nebo občanské nauky, propagace NRP.

7/ Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi tradičně již sedmým rokem probíhá v měsíci květnu vždy od pátku do neděle. Zajištěny jsou volnočasové aktivity pro děti, sobotní vzdělávací seminář pro rodiče, možnost individuálního poradenství a sdílení společných témat. Akce je pečlivě dlouhodobě plánovaná do všech detailů a účast je kolem sta osob.

V rámci dalšího vzdělávání pořádáme také semináře pro odbornou veřejnost se zaměřením na výchovu a vývoj dítěte, práci sociálních pracovníků a kurátorů pro mládež.

8/ Uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. Naše zařízení zažádalo o rozšíření pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v únoru t. r. V březnu bylo vydáno rozhodnutí a následně nabylo právní moci. Obraceli se na nás s žádostí o uzavření dohody zejména stávající klienti naší poradny, kteří v minulosti využívali některé naše služby. Za první dva měsíce jsme při spolupráci s jednotlivými OSPOD zjistili, že ani jasný výklad zákona nemusí být vždy vnímán shodně. Proto se snažíme v rámci uzavření dohody o výkonu PP vše ještě předjednat osobně, ne jen předložením podepsané dohody.

Značnou odlišnost vnímáme při sestavování plánu pro práci s rodinou v prioritách jednotlivých osob odpovědných za výchovu dítěte. Jiné jsou potřeby, možnosti a motivace prarodičů, kteří mají v pěstounské péči svěřené dítě, jiný přístup lze vnímat u pěstounů, kteří prošli přípravami žadatelů o pěstounskou péči a mají již dítě ve výchově. Dosud nemáme v evidenci pěstouna, který by měl v péči dítě pouze na přechodnou dobu, tato zkušenost nám chybí.

Z dosud zjištěných potřeb jednotlivých pečujících osob je zájem o odlehčovací služby v podobě 14denních pobytů, doučování dětí, společná setkávání rodičů – rodičovské skupinky pod odborným vedením, víkendový pobyt pro rodiny s dětmi, individuální konzultace s psychologem nebo psychoterapeutem.

Velmi těžké je motivovat prarodiče k povinnému vzdělávání, zde potřebujeme získat zkušenosti a podněty k tomu, jakým způsobem by bylo možné dostát povinnosti vyplývající ze zákona individuální formou vzdělání.

Jednotlivým OSPOD dále nabízíme možnost využívat naší nabídky služeb pro rodiny, které mají dohodu o výkonu pěstounské péče uzavřenou právě s nimi.

V současné době nemáme volnou kapacitu pro vytváření nových metodik, využíváme stávající dostupné z našich zdrojů,  případně vytvořené jinými většími organizacemi a MPSV.

Nepříjemný pro chod naší Poradny pro náhradní rodinnou péči je fakt, že s nástupem novely zákona o sociálně - právní ochraně dětí se tento rok potýkáme s největšími finančními problémy od založení organizace v r. 2005.

Marie Hodková

Autorka je sociální pracovnice Centra pro náhradní rodinnou péči.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.