Diskutujte k tématu Případové konference

Případové konference

Případové konference z pohledu orgánu sociálně-právní ochrany

Mgr. Jaroslava Brabcová

Novela zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ukládá v § 10 odst. 3 písm. e, obcím s rozšířenou působností povinnost „... pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací dětí a jejich rodin...".

Je však třeba zdůraznit, že již před touto novelou bylo možno s obdobným institutem pracovat. Mám na mysli komisi pro sociálně-právní ochranu dětí. I zde měl sociální pracovník možnost představit zainteresovaným odborníkům  konkrétní případ a požadovat zpětnou vazbu k řešení. V obou případech je velmi důležité, jak jsou pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) více či méně angažovaní.

Pracuji na úseku sociální prevence, jehož hlavní náplní je činnost s dětmi a mládeží  s poruchami chování,  trestnou činností apod. A právě případové konference se nám velmi osvědčují jako efektivní nástroj sociální práce, v poslední době především při jednání s nemotivovanými klienty. Těmi jsou bohužel ve velké většině ne mladí provinilci, ale jejich rodiče. Pokud totiž kurátorka pro mládež „neposlušného“ syna či dceru pokud možno ihned „neopraví“, nejsou rodiče většinou ochotni přistoupit na dlouhodobější spolupráci, terapii apod., naopak se staví do opozice. Teprve za pomoci případové konference, kde každý z účastníků má svůj prostor k vyjádření, získají rodiče mnohdy náhled na situaci a jsou ochotni své rezolutní stanovisko přehodnotit.

Zmiňuji-li případové konference, mám na mysli řešení případu nezletilého dítěte v součinnosti s dalšími odborníky, neboť jak uvádí metodika MPSV, za případovou konferenci lze považovat rovněž „setkání pracovníků sociálně-právní ochrany pouze s dítětem a jeho rodiči nebo osobami odpovědnými za jeho výchovu“ (http://www.mpsv.cz/files/clanky/9086/Metodika_pripadove_konference.pdf )

V našem případě se jedná o stálý tým, složený kromě kurátorek pro mládež ze zástupce probační a mediační služby, pedagogicko-psychologické poradny, státní policii zastupuje  kriminalista/ka se specializací na mládež, městskou policii preventista, dalším členem je psycholožka sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (www.sasmelnik.cz), velmi se nám osvědčila spolupráce s neziskovým sektorem, konkrétně občanským sdružením Babylon, které zřizuje sociální službu  nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (www.kontakt-centrum.cz ) a sociální pracovnice s týmem velmi aktivně spolupracuje. Na jednání  jsou dle potřeby přizváni zástupci základních i středních  škol (třídní učitelka, příp. výchovný poradce či metodik prevence). Vzhledem k věku našich klientů jsou tito téměř vždy zváni k účasti na případové konferenci současně s rodiči. Pouze pokud během přípravného pohovoru svoji účast odmítnou, jejich přání respektujeme a se závěry konference jsou seznámeni při následném setkání a hodnocení  s kurátorkou.

Za přínosné také považuji, pokud se konference účastní externí facilitátor, ovšem s určitou erudovaností v oblasti sociální práce. Našich případových konferencí se pravidelně účastní paní Mgr. Michaela Veselá (www.spolecnekbezpeci.cz), která v roli facilitátora vždy odvádí profesionální výkon.

Při vytváření týmu odborníků je velmi potřebná osobní angažovanost  pracovníka, ne vždy se totiž primárně setká u oslovených zástupců s ochotou  ke spolupráci, natož je-li požadována spolupráce aktivní. Je však třeba se nevzdávat a hledat další možnosti, jak dotyčného motivovat, případně se obrátit na jinou osobu v organizaci.

V souvislosti s případovou konferencí a jejím odborným týmem bych ráda zmínila také nástroj, který nás v podstatě k pořádání případových konferencí dovedl. V roce 2006 jsme se  pilotně zapojili do projektu MV ČR odboru prevence kriminality a zrealizovali tzv. Systém včasné intervence. Díky tomuto elektronickému přenosu informací od jednotlivých subjektů pracujících s mládeží k OSPODu se nejen zefektivnila a zrychlila práce pracovnic sociálně-právní ochrany dětí, ale došlo také k vytvoření tzv. Týmu pro mládež, který je téměř totožný s týmem odborníků, který se schází u případových konferencí.

Více o  Systému včasné intervence i Týmu pro mládež je možno získat na webu Agentury pro sociální začleňování (http://www.socialni-zaclenovani.cz/tymy-pro-deti-a-mladez-a-system-vcasne-intervence ).

Mgr. Jaroslava Brabcová

Autorka je vedoucí úseku sociální prevence. Městského úřadu Mělník.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.