Diskutujte k tématu Jak to vidí... (8)

Jak to vidí...

Rodinné konference v českých podmínkách

Mgr. Gabriela Pavlíková

Občanské sdružení Amalthea nabízí novou metodu sociální práce s rodinou, tzv. rodinné konference. Pilotní projekt bude ověřovat, zda úspěšné používání tohoto nástroje na Novém Zélandu, v Holandsku, Skotsku a v dalších zemích půjde naroubovat na naše podmínky.

Tento způsob práce přináší nový rozměr přijímání klienta jako partnera odborníků, který má možnost určovat směr života rodiny za jasně stanovených hranic. V atmosféře přetrvávající kontroly, rad a pokynů jde o výrazný posun v řešení situace rodin, které jsou ohroženy.

Pojetí rodinných konferencí se nejvíce přibližuje případovým konferencím, přesto se zásadně liší v kladení důrazu na rozhodování rodiny. Na rodinném setkání se schází dítě a jeho užší rodina s širším příbuzenstvem a s lidmi z jeho okolí, kteří mohou přispět k vytvoření „plánu rodiny“. Tento formální proces pomáhá rodině nalézat řešení a vytvářet rodinnou podpůrnou síť na základě vzájemné spolupráce. Metoda předává právo a zodpovědnost za řešení složité situace dítěte samotné rodině.  Do rozhodovacího procesu se zapojuje i široká rodina, mohou být přizváni přátelé a sousedé. Otevírá se tak možnost řešit problémy přirozenou cestou, citlivou k potřebám dítěte. Odborníci shodně oceňují přínos v podobě „demokratizace“ přístupu ke klientovi a ustoupení moci státu v otázkách rodinného života, aktivizace rodin a možnost setrvání dítěte v rodině.

Předpokladem je však dobrá spolupráce odborníků a změna způsobu myšlení – od kontroly k větší důvěře a schopnosti vrátit kompetence rodině a dětem. Na rozdíl od tradičního přístupu, ve kterém je klíčovou osobou při hledání řešení sociální pracovník, při rodinné konferenci je nositelem řešení široká rodina a další důležité blízké osoby. Výhodou metody je, že dítě je přítomné a zapojené do procesu řešení situace, jsou respektovány jeho názory, pocity a jeho návrhy mají stejnou váhu jako názory ostatních účastníků. Namísto hledání viníků rodina začíná aktivně vytvářet lepší budoucnost pro dítě i pro své další členy.

Rodinné setkání pomáhá uspořádat koordinátor, vystupuje však v roli facilitátora, který hlídá proces, ale nenavrhuje řešení. Setká se s rodiči, dítětem i dalšími členy rodiny a probere s nimi jejich názor na situaci. Osloví také odborníky, kteří s rodinou pracují.

Důležitou roli v celém procesu má kromě koordinátora klíčový pracovník. V zahraničí je to nejčastěji pracovník OSPOD. Je nezbytné, aby důvěřoval nejen metodě, ale také rodině, že dokáže převzít zodpovědnost za řešení své situace. Společně s koordinátorem rodinných konferencí povzbuzuje rodinu k účasti a pomáhá objasňovat důvody a cíle setkání. Po uskutečněném setkání dohlíží na realizaci vytvořeného „plánu rodiny“.

Nyní, kdy jsme na začátku projektu, se setkáváme u některých odborníků s nedůvěrou a někdy i neochotou pracovat s rodinou novým přístupem. Pevně doufáme, že stejně jako v začátcích zavádění případových konferencí budou obavy brzy rozptýleny a rodinné konference se stanou běžně používanou metodou.

Věříme, že tak jako ve většině demokratických zemí i u nás tento přístup k rodině najde své místo a bude využíván k prospěchu rodin a hlavně dětí.

Pokud vás téma zaujalo, nabízíme spolupráci formou uspořádání rodinné konference nebo osobního informativního setkání.

Podle metodiky rodinných konferencí občanského sdružení Amalthea zpracovala Mgr. Gabriela Pavlíková. koordinátorka rodinných konferencí, Amalthea o.s.

Mgr. Gabriela Pavlíková

Autorka je koordinátorkou rodinných konferencí v o.s. Amalthea.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.