Diskutujte k tématu Jak to vidí... (8)

Jak to vidí...

Šantavá: Jak je to se službou doučování dětí v NRP?

Margita Šantavá

Do naší redakce jsme obdrželi příspěvek, ve kterém Margita Šantavá - vedoucí Poradny pro náhradní rodinnou péči litoměřického Centra pro náhradní rodinnou péči popisuje současnou situaci poradny.

Vážení,

nejprve bych Vám chtěla nastínit fungování naší organizace v Ústeckém kraji. Centrum pro NRP má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí včetně uzavírání dohod o výkonu PP. Služby pěstounským rodinám poskytujeme již několik let a v jejich poskytování jsme kontinuálně pokračovali i po schválení novely. Rozšíření pověření na uzavírání dohod jsme získali v březnu a od té doby postupně uzavíráme dohody, především s rodinami, které s námi dlouhodobě spolupracují.

Osobně jsme navštívili jednotlivá pracoviště OSPOD v Ústeckém kraji, v jejichž obvodech bydlí pěstounské rodiny, které využívají naše služby. Domluvili jsme se na vzájemné spolupráci tímto způsobem:

-        Rodinám, které naše služby využívají, nabídneme možnost uzavřít dohodu o výkonu PP. Rodiny, které tuto nabídku nevyužijí a chtějí mít dohodu nadále uzavřenou se svým OSPODem, budou moci i dále využívat naše služby, které potřebují a na které jsou již zvyklé.

-        OSPOD služby poskytnuté naší organizací pěstounským rodinám proplatí ze státního příspěvku. Proplacení  bude muset proběhnout zpětně, jelikož výplata státního příspěvku se velmi zpozdila a v době jednání s OSPODy dosud nebyly finanční prostředky fyzicky na účtech úřadů. Byli jsme však opakovaně ujišťováni, že na spolupráci s naší organizací  jim záleží a s proplacením služeb nebude problém, jen musíme čekat stejně jako samotné OSPODy.

V tomto období se spolupráce s OSPODy na poskytování služeb pro pěstouny jevila jako přínosná pro všechny zúčastněné strany – rodiny, OSPODy i naši organizaci. OSPODy se  samy ozývaly, že mají např. rodinu s dítětem, které akutně potřebuje pomoci s přípravou do školy, a žádaly pro ně službu doučování, doporučovaly „svým“ pěstounům setkávání s odborníkem organizovaná naší organizací apod. Ochotně jsme začali spolupracovat i s těmito novými rodinami v dobré víře, že financování služeb pro ně bude zajištěno dle domluvy ze státního příspěvku.

Zhruba na konci dubna se začaly objevovat při spolupráci s jednotlivými OSPODy první vážné problémy. Plánovali jsme např. uzavřít dohodu o výkonu PP se 3 rodinami patřícími pod jeden OSPOD. Tento  OSPOD uzavřel s rodinami dohody již v lednu, tedy v době, kdy naše organizace ještě neměla k uzavírání dohod pověření.  V dubnu se rodiny rozhodly vypovědět dohodu s OSPODem a uzavřít ji s naší organizací. OSPOD odmítl přijmout výpovědi a návrhy nových dohod s tím, že rodiny „nám přepustí“ teprve v červenci, aby získal státní příspěvek na celý rok.  Ujistil nás však, že služby poskytnuté těmto rodinám do této doby naší organizaci uhradí ze státního příspěvku, …tedy až dorazí peníze na účet. Jelikož nám záleželo na rodinách i spolupráci s OSPODem, na požadavek jsme přistoupili a služby poskytovali dále z prostředků určených na zajištění vlastního provozu organizace.

V květnu, kdy již byla naděje, že státní příspěvek na výkon PP bude možné brzy čerpat, jsme OSPODům poslali podklady pro první vyúčtování našich služeb za uplynulé období. Z některých OSPODů byly vráceny s tím, že nemohou nic objednat, dokud není státní příspěvek na účtu. Ostatní OSPODy nereagovaly. V červnu jsme podklady poslali znovu a znovu bez odezvy. Státní příspěvek je už sice na účtu, ale objevily se nové komplikace. MPSV v této době začalo upřesňovat podmínky  pro čerpání státního příspěvku prostřednictvím informací a pokynů, které šly na Krajské úřady a odtud OSPODům. Bohužel pro naši organizaci se některá upřesnění liší od informací, které byly platné na začátku roku a kterými jsme se při poskytování služeb řídili.

Pro jednání s OSPODy jsme tedy žádali stanovisko MPSV ve sporných otázkách.

1) Možnost financování služby doučování dětí v NRP ze státního příspěvku

Změna pohledu na službu doučování dětí v NRP pro nás nyní představuje značný problém. S poskytováním této služby máme několikaletou zkušenost a přináší velmi dobré výsledky. Opíráme se o poznatky dětských psychologů, naši spolupracovníci se pravidelně vzdělávají a s dětmi pracují nejen na zlepšení známek. Cílem služby není učinit z dítěte, které nosí trojky jedničkáře. Cílem je pomoci dítěti i jeho nové rodině zvládnout velké školní problémy způsobené např. opožděným nebo nerovnoměrným vývojem dítěte vlivem ústavní výchovy, citové deprivace, poruch chování a pozornosti… Vážné problémy dítěte ve škole následně negativně ovlivňují atmosféru v rodině a mohou dále zhoršovat už tak náročnou situaci. Dítě bez intenzivní pomoci může zůstat v roli outsidera. A v této pozici je pro dítě náročnější i  zvládnutí dalších životních úkolů, např. hledání vlastní identity, začlenění se do společnosti… Službu doučování jsme poskytovali rodinám vždy s čistým svědomím, že je to odůvodněné a vždy v zájmu dítěte (poskytování služby průběžně vyhodnocujeme a dokumentujeme, výstupy rádi poskytneme). Nyní nám tuto službu OSPODy odmítají proplatit, přestože je potřeba doučování zdůvodněna i v IPODu dítěte. Důvodem je prý stanovisko MPSV, že doučování je rovno zájmovým kroužkům, a tudíž si ho pěstoun má hradit z příspěvku na úhradu potřeb dítěte. My jsme do této doby vycházeli ze stanoviska, že pokud je pro poskytování služby doučování vážný důvod a potřeba této služby je zahrnuta v IPODu dítěte, je to možné. Samozřejmě za předpokladu, že nebude poskytnuta  na úkor např. odborných služeb.

2)    Povinnost OSPODů vypisovat na poskytování služeb pěstounským rodinám veřejnou zakázku či výběrové řízení

Tuto informaci získaly OSPODy na přelomu dubna a května. Rodiny však naše služby využívaly kontinuálně, pěstouni se scházejí s odborníkem každý měsíc již několik let, semináře také pořádáme pravidelně několikrát za rok, doučování probíhá vždy po celý školní rok… Jak s tím teď naložit? Pro OSPODy je fakt, že na služby nevypsaly (v lednu, únoru či březnu podle toho, kdy s rodinami uzavřely dohody) veřejnou zakázku či neprovedly výběrové řízení, další překážkou k proplacení našich služeb. Marně se snažíme poukazovat na názor MPSV, že pokud jde o malý objem peněz a specifické služby, není dle stanoviska MPSV nezbytné provést výběrové řízení.

Chápeme, že je potřeba nastavit jednotná a čitelná pravidla, s tím plně souhlasíme. Abychom však mohli jako nezisková organizace i nadále fungovat a poskytovat služby pěstounským rodinám, musíme vyřešit tyto počáteční komplikace. V tuto chvíli by nám nejvíce pomohly informace, které by nám objasnily, jak postupovat  v případě služby doučování a zda máme nějakou možnost na proplacení již poskytnutých služeb, pokud na ně nebylo předem vypsáno výběrové řízení.

Margita Šantavá

Autorka je vedoucí Poradny pro náhradní rodinnou péči litoměřického Centra pro náhradní rodinnou péči.

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.