Diskutujte k tématu Individuální plán ochrany dítěte

Individuální plán ochrany dítěte

Individuální plán ochrany dítěte v otázkách a odpovědích

Redakce Čí je dítě?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých webových stránkách souhrn otázek o odpovědí týkajících se implementace novely zákona o sociálně - právní ochraně dětí. Vzhledem k tomu, že v současném době Vám na tomto webu prezentujeme tématický blok k individuálním plánům ochrany dítěte, rozhodli jsme se z velkého počtu všech odpovědí vybrat ty, které se týkají tohoto tématu.

 

IPOD by měl být vždy vytvářen OSPODem, který je místně příslušný s ohledem na trvalé bydliště dítěte. Co však dělat, když se rodina dlouhodobě zdržuje v jiném správním obvodu, než kde má trvalý pobyt? Přece nemohu s rodinou pracovat a vytvářet IPOD, když ji vůbec neznám?

 

OSPOD místně příslušný podle trvalého pobytu dítěte je odpovědný za výkon sociálně-právní ochrany daného dítěte, pokud má však dítě faktické bydliště jinde, může OSPOD využít institut dožádání a požádat jiný OSPOD o provedení úkonu, který by sám mohl provést jen s obtížemi nebo s neúčelnými náklady anebo který by nemohl provést vůbec (viz § 13 správního řádu). Daný OSPOD tedy může požádat o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, jakož i o vypracování individuálního plánu ochrany dítěte ten OSPOD, v jehož obvodu se dítě fakticky zdržuje. Tím se však nezbavuje odpovědnosti, stále zůstává klíčovým subjektem SPO daného dítěte, avšak za součinnosti OSPOD, který je rodině a dítěti bližší, rodinu zná a může pomoci s naplánováním případu při znalosti místních podmínek a dostupných služeb. Dalším možným řešením je dožádat OSPOD dle faktického bydliště dítěte ke spolupráci při dlouhodobějším sledování poměrů dítěte. Pak by vyhodnocení situace dítěte a rodiny a IPOD byly řešeny v rámci spisu Nom u OSPOD v místě faktického bydliště dítěte a rodiny. V návaznosti na tuto skutečnost pak dochází k tomu, že spisová dokumentace označená spisovou značkou Nom se de facto svým obsahem stává spisovou dokumentací Om. Dožádanému úřadu by měla být postupována kopie spisové dokumentace Om v zájmu jeho informovanosti o dosavadním postupu při poskytování sociálně-právní ochrany dětí a naopak OSPOD, který vede spis Om, by měl být informován o všech zásadních krocích činěných v rámci Nom spisu.

 

U kterých dětí a s jakými problémy musí být IPOD? U kterých ne?

 

 

 

Odpověď lze nalézt v Informaci ze dne 21. 12. 2012 a zejména v příslušných ustanoveních zákona o sociálně právní ochraně dětí (zejména § 10 odst. 3 písm. c), d), e) a § 14 odst. 2 písm. b), c) ZSPOD).

 

 

Při práci s problematickou rodinou je vytvořen IPOD pouze sociálním pracovníkem. Rodina však nespolupracuje a nepřijde na společnou schůzku k aktualizaci IPODu opakovaně. Sociální pracovník SPOD si tedy bude aktualizovat pouze jím vytvořený IPOD, který však nenese žádné posuny. Jak zajistit vývoj spolupráce s rodinou? Nebo si jen aktualizovat sociálním pracovníkem vytvořený IPOD?

 

IPOD slouží primárně pro naplánování kroků OSPODu. I v případech nespolupracujících klientů je možné se obrátit na další odborníky (učitel, vychovatel, lékař, pracovník sociální služby apod.) nebo příbuzné dítěte a s nimi spolupracovat na vytvoření IPODu. Za výkon sociálně-právní ochrany odpovídá OSPOD, nepotřebuje schválení IPOD rodiči, ti by však s IPOD měli být seznámeni (lze jim ho např. zaslat poštou). Z IPOD musí být zřejmé, co jejich nespolupráce přináší a znamená pro další vývoj situace (tzn. variantní řešení – pokud rodič spolupracovat bude a pokud nebude). I před přijetím novely bylo třeba zajišťovat sociálně právní ochranu dětí v případech, kdy rodiny nespolupracovaly, nespolupráce rodičů neznamená, že OSPOD rezignuje, situaci pouze monitoruje nebo ji vyřeší odebráním dítěte z rodiny - viz nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 485/10 nebo II. ÚS 2546/10.

 

Pravidelná aktualizace IPOD – co je považováno za pravidelné? Jak časté mají být aktualizace? Za jaké situace se může IPOD ukončit?

 

 

Pravidelná aktualizace IPOD = vždy když je to potřeba, zejména dochází-li ke změnám (viz § 10 odst. 5 písm. c) ZSPOD).

 

 

 

Existuje nějaký metodický materiál k IPODu?

 

 

 

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

 

 

 

Zdroj informací: www.mpsv.cz

Zaslat odkaz na článek

code
obrázek je nečitelný

zavřít X

Copyright © 2011 Vhled. o.s. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli převzetí obsahu tohoto webu je možné jen se souhlasem jeho provozovatele.